PenAtra(C)tion-IX

Платформа беларускага перформансу penAtra(C)tion-IX

 

Без названия / Untitled

 

PenAtra(C)tion – гэта гібрыд двух англійскіх словаў: «пранікненне» і «атракцыя». Досвед пранікнення ўнутар сябе часам бывае хваравітым, аднак мастацтва мае сілу пераўтвараць псіхічныя траўмы ў займальны атракцыён.

Платформа penAtra(C)tion выяўляе разнастайнасць беларускага перформансу. Мы не фарматуем дыскурс і не навязваем сэнсы, але ствараем пляцоўку для аўтарскага самавыяўлення.

Платформа penAtra(C)tion павінна засведчыць, што перформанс можа быць якім заўгодна. Жорсткім і смешным, глыбакадумным і дураслівым. Перформанс — гэта не дыягназ, але унікальны (у сваёй непасрэднасці) спосаб трансляцыі аўтарскай энергіі. І ўжо справа аўтараў, якім зместам напаўняць тую парожнюю форму. Платформа penAtra(C)tion праходзіць ужо ў дзявяты раз. Сёлета яна прысвячаецца 20-годдзю культавага фестывалю перформанса Novinki, які ўпершыню адбыўся ў Мінску ў верасні 1999 года. Тады ў Беларусь ці не ўпершыню прыехалі дзясяткі аўтараў з усяго свету, спарадзіўшы сапраўдны культурны выбух. Удзел у нашай праграме легендарнага завадатара “Навінак” Віктара Пятрова сведчыць пра наладжванне масткоў паміж пакаленнямі. Таксама ў гэты вечар мы хацелі б даслаць флюіды дабра і любові вядомаму перформеру Канстанціну Мужаву, які цяпер адбывае тэрмін пакарання па артыкуле 328.

Удзельнікі:

 1. Віктар ПЯТРОЎ

 2. Канстанцін МУЖАЎ

 3. Аляксандр ЗАЙЦАЎ

 4. Вольга РАГАВАЯ

 5. Юрась БАРЫСЕВІЧ

 6. Сяргей ЖДАНОВІЧ

 7. ЭКЗАРЦЫСТЫЧНЫ GESAMTKUNSTWERK

(Ільля СІН, Павал ВАЙНІЦКІ, Яўген РАГОЗІН)

 1. МЕХАНЁРЫ КУЛЬТУРЫ

 

 

The platform of the Belarusian performance penAtra (C) tion-IXpenAtra (C) tion — a hybrid of the two English words: «penetration» and «attraсtion». Experience of penetration itself is sometimes painful, but

Art has the power to transform trauma into a fascinating attraction. penAtra platform (C) tion reveals the diversity of the Belarusian performance.We do not format the discourse and not impose meanings, but create a platform for author of self-expression.

penAtra Platform (C) tion must attest that the performance can be how you want. Cruel and funny, thoughtful and playful. Performance -it is not a diagnosis, but a unique (in its immediacy) the method of translation of the author energy. And the author’s case, how to fill the content of an empty form.

Platform penAtra (C) tion held for the ninth time. This year it dedicated to the 20 anniversary of the cult festival performance Novinki, which the first time was held in Minsk in September 1999. Then the first time in Belarus came dozens of authors from around the world, creating a real cultural explosion.

Participation in our program of the legendary leader of «novelties» Viktor Petrov, it suggests establishing bridges between the generations. Also this evening we would like to send vibes of goodness and love to known

Konstantin Muzhev, who is now serving a sentence under article 328.

participants:

 1. Viktar Pyatrou

 2. Konstantin Muzhev

 3. Alexandar Zaitsau

 4. Olga Rahavaya

 5. Juras Borisevich

 6. Siargey Zhdanovich

 7. EKZARTSYSTYCHNY GESAMTKUNSTWERK

(Ilya SIN, Paval Waynitsky, Yauhen Ragozin)

 1. Mehanory CULTURE

 

Close menu